top of page

FAQ Smartroad Gotland

Allmänt

Smartroad Gotland är ett förkommersiellt demonstrationsprojekt som bygger kunskap och skapar möjligheter inför en kommande utbyggnad av elvägar i Sverige. Projektet genomförs av konsortiet Smartroad Gotland, under ledning av Electreon AB. Electreon har utvecklat en teknik som minskar behoven av fossila bränslen för tunga transporter genom att erbjuda ett kostnadseffektivt, hållbart och energieffektivt alternativ. Den trådlösa elvägen minskar luftföroreningar kring motorvägar och i urbana miljöer samt skapar en lägre ljudnivå i storstadsområden.

Vad handlar projektet om?

01

Smartroad Gotland är ett förkommersiellt demonstrationsprojekt som bygger kunskap och skapar möjligheter inför en möjlig utbyggnad av Sveriges elvägsnätverk. Det är en trådlös elväg som använder induktiv teknik för att ladda fordon medan de kör på vägen. 

 

Den induktiva elvägen minskar behoven av fossila bränslen för tunga transporter på ett kostnadseffektivt, hållbart och energieffektivt sätt. Elvägar minskar även luftföroreningar kring motorvägar och i urbana miljöer samt skapar en lägre ljudnivå i storstadsområden.

Vem driver projektet?

02

Projektet drivs av ett konsortium med ett flertal parter och leds av företaget som tagit fram tekniken: Electreon AB, ett dotterbolag till israeliska Electreon Wireless. Projektet är ett av fyra demonstrationsprojekt som finansieras av Trafikverket.

Varför är projektet placerat på Gotland?

03

Gotland är en region med goda förutsättningar för att leda utvecklingen av framtidens energisystem med tillgång på solenergi, vatten- och vindkraft. Utöver naturresurser så är region Gotland ett nav för innovation, där partnerskap mellan offentliga, privata och civila aktörer skapas. Klimatet på Gotland möjliggör även att tekniken kan testas för olika vägunderlag såsom halka och snö. Det vill säga - såväl fysiska som sociala förutsättningar på Gotland lägger en bra grund för ett lyckat demonstrationsprojekt.

Varför har sträckan mellan centrala Visby och flygplatsen valts?

04

Den 4 km långa sträckan, varav 1,6 km är elektrifierad (800 m i båda riktningarna), förbinder flygplatsen med centrala Visby. Sträckan är vald eftersom det möjliggör att systemet kan testas under dynamiska vägförhållanden. Elvägen angränsar till en rondell, innehåller längre raksträckor och kurvor vilket gör att fordonen testas med olika vägunderlag. Den valda sträckan möjliggör även flera värdefulla samarbeten, där bland annat Smartroad Gotlands samarbete med Flygbussarna har gjort att elbussen kan användas i kommersiell drift.

Varför kallas det ”Smartroad”?

05

Projektet har fått sitt namn eftersom det verkligen är en smart teknik. Infrastrukturen är helt passiv under vägen ända tills ett fordon passerar över en spole, och fordonet identifierats som en godkänd mottagare av energi. Först då startar energiöverföringen. Denna identifiering sker meter för meter, då infrastrukturen i varje segment slås av eller på på millisekunder. Härigenom blir infrastrukturen helt ofarlig för människor och djur i närheten av vägen. Inget elektromagnetiskt fält träffar den som passerar vägen gående, cyklande eller i ett annat fordon. Tillgängligheten till realtidsdata gör att systemet är unikt och lätt att övervaka, såväl för säkerhet, tekniska fel och för att kunna styra en flexibel användning vid köbildning och kan i framtiden samverka med infrastruktur för autonoma fordon.

När är elvägen redo?

06

Den första delsträckan färdigställdes för användning i november 2019. Sträckan kommer sedan utökas under våren och färdigställas hösten 2020. De första testerna med lastbilen genomfördes i mars 2020. Projektet pågår fram till hösten 2023.

Vad händer när demonstrationsprojektet är klart?

07

Efter att projektet avslutats kommer elvägen avvecklas. Kontrollenheterna längs vägen kommer tas bort. Laddsegmenten kommer som utgångspunkt att lämnas kvar i vägen, men det är något som i detalj kommer utredas under projektets gång. Allt material som demonteras återvinns eller om möjligt återanvändas.

Vilka är de största utmaningarna?

08

Pionjärprojekt innebär alltid utmaningar, och för Smartroad Gotland är en central utmaning att verifiera och höja teknikens mognadsgrad, eftersom projektet är det första av sitt slag. I detta fall innebär det centralt att skala upp produktionen från labbskala till massproduktion och i projektet går vi från tester i laboratorium till att appliceras i drift. En annan central aspekt är att verifiera så ingen strålning stör omgivningen. Säkerhetskraven i projektet är höga och närheten till flygplatsen gör att det tillkommer krav på att inte störa radiotrafik och andra tekniska system.  

 

Att kontinuerligt visa på effektiv interaktion och ett gott samarbete mellan parter är centralt för projektet, för att möjliggöra trådlösa elvägar i framtiden. För att få med sig intressenter och minska risken för oro hos allmänheten har projektgruppen ambitionen att arbeta proaktivt och transparent. Det innebär att i tidigt skede involvera allmänheten och hantera intresse och potentiell oro, genom att bistå med relevant information om hur arbetet fortgår.

Hur påverkas närboende?

09

Eftersom elvägen kommer att ha en minimal inverkan på omgivningen förväntas boende i området generellt ha en neutral eller positiv inställning. På lång sikt minskar elvägar såväl lokala utsläpp och buller, vilket gynnar de boende. 

 

För att ha bra koll på vad boende tycker om projektet arbetar Smartroad Gotland med ett flertal olika kanaler för att upprätthålla goda kontakter med allmänheten. Vi anordnar informationsmöten och deltar i Almedalen för att skapa tillit och undvika missförstånd. En kommunikationsplan har tagits fram i syfte att kontinuerligt hålla kontakt med olika intressenter, och personer kan när som helst kontakta oss via mejl om funderingar uppkommer.

Hur funkar det?

10

Trådlös elvägsteknik baseras på induktion där kopparspolar installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar, vilket möjliggör laddning under färd och därmed minimal batterianvändning.

För mer information om tekniken, gå till rubriken Teknologi i menyn.

Vad är skillnaden mellan induktiv och konduktiv laddning?

11

Induktiv laddning sker via magnetfält, vilket möjliggör trådlös laddning. Vanliga exempel i vår vardag är induktionshäll på spisen och elektrisk tandborste.

 

Konduktiv laddning för elväg innebär att elektrisk energi överförs från vägbanan, från sidan eller uppifrån, antingen via skenor eller med hjälp av någon form av elledningar dit de laddbara fordonen kan koppla på sig under körning. Konduktiv laddning kräver en arm från fordonet som når skenan eller elledningen vid behov.

Varför trådlöst?

12

Den trådlösa tekniken gör systemet flexibelt, kostnadseffektivt, lätt att underhålla och det stör inte den fysiska omgivningen. 

 

Elvägar är en central lösning för att göra dagens transportsystem mer hållbara, där konduktiva system kan fungera som ett komplement till den mer flexibla trådlösa elvägen. Konduktiva lösningar kan ha fördelar i vissa tillämpningar. Induktiva lösningar har dock en större flexibilitet i användningsområden, affärsmodeller med mera och lämpar sig även bra för självkörande fordon.

Vilken teknisk livslängd har utrustningen?

13

Med normalt underhåll så bedöms laddspolarna och kringutrustning ha en teknisk livslängd på 40 år.

Hur funkar tekniken med snö och is? Kommer testerna på Gotland kunna visa det?

14

Överföringen påverkas inte alls av snö eller is, vilket har verifierats i labbmiljö och kommer att verifieras under kommande vintrar.
 

Ambitionen är att testerna på Gotland kommer att kompletteras med tester i norra Sverige specifikt för svårare vinterförhållanden

Är vägen farlig?

15

Inte alls, på grund av att elvägen är utvecklad så att den endast aktiveras när ett licensierat fordon passerar över vägens spolar. Det innebär att tekniken i övrigt är helt passiv och aldrig kommer föra över energi eller strålning till olicensierade fordon eller till förbipasserande människor och djur. Ett gediget säkerhetsarbete har i förväg genomförts för att identifiera säkerhetsrutiner, kontrollera tekniken för kraftöverföring och för att se till så tekniken varken är skadlig för människor, omgivning eller miljö.

Hur mycket kostar infrastrukturen?

16

Detta projekt är ett samarbete mellan offentliga och privata parter, med en total budget på 116 miljoner sek, varav 91 finansierats av Trafikverket och resten av de levererande parterna. 

 

Hur dyrt det blir att bygga om motorvägar till elvägar beror på hur långa sträckor som ska byggas ut och var de ska byggas ut. ElectReons teknik är utformad för att vara kostnadseffektiv för såväl större som mindre skalor, och är konkurrenskraftig i jämförelse med andra tekniker som testas. Systemet är uppbyggt på en “design to cost”-metod vilken reducerar kostnader över tid. Jämförelser gjorda av trafikverket visar att projektets teknik är billigare än alternativa lösningar.

Vad kostar det att ladda per km?

17

Det går inte att svara på i dagsläget. Det beror på hur finansieringen av elvägarna kommer att ske, elpriser mm. Men ju fler fordon som kan använda tekniken, desto lägre kostnad per fordon behöver tas ut för laddning.

Hur mycket energi kan överföras? 

18

Under 2020 kommer mottagare testas med 25 kW, men ambitionen är att ytterligare öka effekten. Systemet är utvecklat för att vara modulärt för hela skalan från personbilar till mycket tunga fordon. Lastbilen som används i projektet har fem mottagare (125 kW) och bussen kommer att ha tre mottagare (75 kW).

Går det att använda i stadsmiljö?

19

Tekniken är perfekt lämpad för urbana platser, både för dynamisk, semi-dynamisk och statisk laddning, oavsett om fordonet rör sig eller står stilla. Till exempel vid en bussterminal eller vid ett logistikcenter, där många fordon passerar.

Varför är ingen fordonstillverkare del av projektet?

20

Tillverkare av tunga lastbilar och bussar har visat starkt intresse och är en del av projektets referensgrupp. Smartroad Gotland är en kunskaps- och teknikdemonstration och tillverkare kan i senare skede komma att få en mer central roll gällande frågor om standardisering av fordonskomponenter. 

Är systemet kompatibelt för tunnlar?

21

Eftersom infrastrukturen ligger under asfalten (8 cm ned) så är tunnlar inget problem. Precis samma infrastruktur kan installeras där. Elförsörjning måste alltid dras fram till vägen förstås.

Vad händer när projektet är avslutat?

22

Trafikverket har inlett planeringen av fullskalig utbyggnad av pilotsträcka för elväg, längs E20 Örebro-Hallsberg. Inför utbyggnaden kommer ett teknikval att göras. Trafikverket utreder även en storskalig utbyggnad av elvägar i Sverige. För närvarande bedöms ca 2000 km motorväg vara aktuellt för ombyggnad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Fler frågor?

23

Välkommen att kontakta oss på smartroadgotland@electreon.com

bottom of page